Family of Pollendine, Samuel and Basham, Sarah

Families

Married Husband Pollendine, Samuel ( * 1793 + 1850 )
Married Wife Basham, Sarah ( * 1791 + 1847 )